آیکون منو
اهداف و وظایف
1390/5/30 یکشنبه
شرح وظایف مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان:

1)  تهیه برنامه آموزشی در زمینه محیط‌زیست با همکاری و هماهنگی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای آموزشی دولتی و غیردولتی نظیر وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، رسانه ملی و ... )

2)  تهیه "برنامه درسی ملی محیط زیست" با رویکرد تلفیق مسایل محیط زیستی و توسعه در نظام آموزش رسمی کشور برای تمامی سطوح و مقاطع مختلف تحصیلی (پیش دبستانی، دبستان، متوسطه نظری، فنی و حرفه ای، کارودانش و...) با همکاری وزارت آموزش و پرورش

3)  تشکیل هسته‌های مشورتی با دانشگاهها، مراکز علمی و انجمنها برای توجه، پردازش و نفوذپذیری مسایل محیط زیستی در سطوح و اقشار مختلف جامعه؛

4)  برنامه ریزی درخصوص تهیه و تولید منابع آموز شی (نو شتاری، شنیداری و دیداری) برای گروه های مخاطب اجتماعی برا ساس نیازهای آموزش مخاطبان اجتماعی و انتقال پیامهای آموزشی با شیوه های نوین و اثرگذار در سطح جامعه؛

5)  برنامه ریزی آموزشی برای اجرای دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز مخاطبان اثرگذار اجتماعی نظیر مراکز تولیدی، خدماتی، صنعتی، نظامهای مهندسی  (کشاورزی، ساختمان و ...) مشاوران، پیمانکاران، آزمایشگاههای معتمد، کانون وکلا و .... با مراکز معتبر و ذیصلاح (بدون ارائه مدارک)

6)  تدوین د ستور العمل ها، اهداف و راهبردهای آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان برا ساس اهداف و راهبردهای کلان آموزش ابلاغی و ا سناد بالاد ستی (نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی و …) بر مبنای مصوبات کمیته ی سرمایه انسانی سازمان و شورای راهبردی توسعه منابع انسانی؛

7)  طراحی و برنامه ریزی آموزشی کارکنان از طریق نیازسنجی و طراحی آموزش ها و تدوین برنامه های آموزش سازمان (راهبردی، پنج ساله و یك ساله) و اخذ مجوزهای لازم

8)  مدیریت، راهبری و اجرای برنامه های تدوین شده آموزش تحت نظارت کمیته سرمایه انسانی سازمان؛

9) ارزشیابی برنامه های آموزشی و انعکاس آن به مراجع ذیصلاح؛

10)  تهیه دستورالعملها و ضوابط آموزشی مورد نیاز سازمان در خصوص آموزش ضمن خدمت کارکنان براساس اسناد بالادستی؛

11)  تهیه محتوا و مواد آموز شی مورد نیاز دورههای آموز شی به صورت چاپی و الکترونیکی ( آموزش مجازی) براساس سرفصل های آموزشی مصوب به منظور آموزش کارکنان؛

12) استقرار و راهبری سامانه مدیریت جامع آموزش کارکنان سازمان؛

13)  برنامه ریزی به منظور آموزشهای مورد نیاز کارکنان براساس اسناد بالادستی و بخشنامه های مراجع ذیربط از جمله تربیت مدیران و مدرسین مورد نیاز سازمان از میان ظرفیت و استعدادهای کارشناسان مجرب سازمان؛

14)  ایجاد و راهبری سیستم مدیریت دانش محیط زیست در کشور و بروزرسانی مستمر آن؛

15)  برقراری ارتباط علمی، آموزشی و همکاریهای مشترک با مراکز و مؤسسات آموزشی محیط زیست داخل و خارج کشور؛

16)  تهیه و گردآوری منابع و بانكهای اطلاعاتی در زمینه علوم وابسته به محیط زیست با هدف ایجاد کتابخانه دیجیتالی؛

17)  بسترسازی برای دسترسی، بهرهبردرای و تحلیل از اطلاعات دانش محیط زیستی برای سطوح مختلف جامعه؛

18)  ارتقای فناوریهای الکترونیك در زمینه توزیع و انتشار دانش و اطلاعات محیط زیستی؛

19)  تهیه و تدوین اهداف کلان و راهبردی آموزش و توانمند سازی محیط بانان و کارکنان یگان حفاظت محیط زی ست و کار شنا سان مربوط براساس ضوابط و دستورالعملها و ایجاد سامانه اطلاعات آماری و مدیریت آموزش محیط بان؛

20) طراحی دروس آموزشی و تربیت ماموران اجرایی محیط زیست یگان حفاظت محیط زیست (اصلی و عمومی) و تربیت مد رسین و مربیان مورد نیاز سازمان از میان ظرفیتهای موجود سازمانی؛

21)  برگزاری دوره آموزشی ضابط دادگستری زیر نظر مقامات قضایی به منظور آماده کردن یگان حفاظت سازمان برای به عهده گرفتن وظایف ضابط دادگستری هنگام مواجهه با متخلفان در امور شکار و صید و نحوه کشف و توقیف جرایم؛

22) برگزاری دورهای آموز شی مربوط به آ شنایی با ضوابط و مقررات سازمان، ضوابط و فنون مربوط به استفاده از اسلحه سازمانی و ارایه دوره های آموزشی خاص با همکاری و تحت نظارت واحدهای نظامی ذیصلاح در مناطق چهارگانه؛

23) طراحی و برگزاری دوره آموزشی حین خدمت بصورت تئوری و عملی، دوره آموزشی عملیات صحرایی به منظور ورزیدگی و آمادگی بدنی ماموران اجرایی محیط زیست در ارتباط با وظایف اجرایی آنها؛

24) نیازسنجی، طراحی و نظاممند نمودن آموزشها و تدوین برنامه راهبردی آموزش ضمن خدمت کارکنان یگان و محیطبانان براساس اهداف و راهبردهای کلان آموزشی سازمان؛

25) تدوین فرآیندهای آموزشی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی سرپرستی واحدهای شهرستانی و مناطق تحت مدیریت سازمان و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای کشور؛

26) تهیه و تنظیم دورههای لازم برای آشنایی ماموران اجرایی محیط زیست کشور با وضعیت طبیعی و مقابله با تخریب و آلودگی محیط زیست سایر کشورها وافزایش آگاهی آنها به مدیریت منابع سازمان؛

27) تهیه دستورالعملها و استانداردهای مورد نیاز جهت ارزیابی صلاحیت‌های فردی متقاضیان استخدام حرفه محیط بانانی، ایمنی و بهداشت محیط کار محیطبانی و انجام معاینات سلامت (جسمی و روانی)  و تشکیل پرونده سلامت برای محیط بانان. 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *