1400/9/9 سه‌شنبه
بسته شیوه‌نامه های محیط زیستی فعالیت‌ها و مشاغل شامل کتاب‌هایی است که برای مشاغل فنی و حرفه ای که از جنبه های گوناگون با مسایل محیط زیستی و بهداشتی در ارتباط می باشند تهیه شده است. امید است تا شاغلان و فراگیران حرفه های گوناگون از این طریق با مباحث محیط زیستی آشنا شوند.
نسخه چاپی این بسته آموزشی در قطع وزیری با تیراژ محدود منتشر شده است و نسخه الکترونیکی آن به صورت فایل PDF از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:


1- شیوه‌نامه محیط زیستی مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب

2- شیوه نامه محیط زیستی آرایشگری و پیرایشگری

3- شیوه نامه محیط زیستی فعالیت های ورزشی

4- شیوه نامه محیط زیستی فعالیت های معدنی