1395/9/13 شنبه
- ایجاد بستر تغییر در بینش ونگرش افراد و مخاطبین اثرگذار در خصوص موضوعات محیط زیستی.
—- دانش افزایی وبهبود مهارت های حرفه ای کارکنان سازمان در تمام سطوح.
- —ورود مبانی و مفاهیم محیط زیست و توسعه پایدار به نحوی اثر بخش در نظام آموزشی کشور در تمامی سطوح.
-— بهبود و ارتقاء مستمر دانش و مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان سازمان محیط زیست در تمامی سطوح.