اقدامات و برنامه ها

بولتن ویژه نامه عملکرد 1397 معاونت آموزش و پژوهش بولتن خبری ویژه نامه عملکرد سال 1397 (شماره 42) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- اهم عملکرد معاونت آموزش و پژوهش در سال 1397
2- اهم عملکرد دفتر آموزش محیط زیست در سال 1397
3- اهم عملکرد دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست در سال 1397
4- اهم عملکرد دفتر مشارکت های مردمی در سال 1397
5- اهم عملکرد دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست در سال 1397
6- گزیده ای از عملکرد آموزشی و پژوهشی ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی در سال 1397
**************************************************
بيشتر