اقدامات و برنامه ها

بولتن ویژه نامه عملکرد 1398 معاونت آموزش و مشارکت های مردمی بولتن خبری ویژه نامه عملکرد سال 1398 (شماره 44) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:


1- اهم عملکرد معاونت آموزش و پژوهش در سال 1398
2- اهم عملکرد مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان در سال 1398
3- اهم عملکرد دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی در سال 1398
4- اهم عملکرد دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست در سال 1398
5- گزیده ای از عملکرد آموزشی و پژوهشی ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی در سال 1398

 
بيشتر