اقدامات و برنامه ها

بولتن های خبری معاونت آموزش و مشارکت های مردمی
بولتن خبری ویژه نامه عملکرد سال 1398 (شماره 44) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- اهم عملکرد معاونت آموزش و پژوهش در سال 1398
2- اهم عملکرد مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان در سال 1398
3- اهم عملکرد دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی در سال 1398
4- اهم عملکرد دفتر اقتصاد و فناوری محیط زیست در سال 1398
5- گزیده ای از عملکرد آموزشی و پژوهشی ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی در سال 1398
**************************************************
بولتن خبری ویژه نامه جریان سازی اجتماعی با شعار #نه_به_پلاستیک
معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از
اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- 21 تیرماه روز جهانی بدون کیسه پلاستیکی
2- فهرست اقدامات برنامه ریزی شده و صورت گرفته درخصوص روشنگری و فرهنگ سازی مدیریت پسماند (معاونت آموزش و مشارکت های مردمی)
3- ضرورت مشارکت سمن ها در فرهنگ سازی مدیریت پسماند و طرح جامع تدوین مدیریت پسماند تهران
4- فعالیت های ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی در یک نگاه
**************************************************


 
بولتن خبری ویژه نامه عملکرد سال 1397 (شماره 42) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- اهم عملکرد معاونت آموزش و پژوهش در سال 1397
2- اهم عملکرد دفتر آموزش محیط زیست در سال 1397
3- اهم عملکرد دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست در سال 1397
4- اهم عملکرد دفتر مشارکت های مردمی در سال 1397
5- اهم عملکرد دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست در سال 1397
6- گزیده ای از عملکرد آموزشی و پژوهشی ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی در سال 1397
**************************************************
بولتن خبری تیر، مرداد و شهریور 1397 (شماره 41) دفتر آموزش محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- بخش آموزش همگانی
2- بخش فناوری آموزشی
3- بخش آموزش ضمن خدمت
**************************************************
بولتن خبری فروردین، اردیبهشت و خرداد 1397 (شماره 40) دفتر آموزش محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- همایش نکوداشت کتاب انسان و محیط زیست ...
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی
4- بخش آموزش ضمن خدمت
**************************************************
بولتن خبری اسفند 1396 (شماره سی و نه) دفتر آموزش محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- گردشگری و نوروز ...
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- مدیریت زباله در آلمان ...... منیژه خلیلی
**************************************************
بولتن خبری بهمن 1396 (شماره سی و هشت) دفتر آموزش محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- به استقبال بهار محیط زیستی ...
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- مشاغل سبز و سبز سازی مشاغل
**************************************************
بولتن خبری دی 1396 (شماره سی و هفت) دفتر آموزش محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- فرمانی که برای پایخ به نیازهای اطلاعاتی مخاطبان به آن نیاز داشتیم ...
2- بخش آموزش همگانی
3- ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، کاری که باید با عشق انجام شود
4- بخش فناوری آموزشی
5- بخش آموزش ضمن خدمت
**************************************************
بولتن خبری آذر 1396 (شماره سی و شش) دفتر آموزش محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- آذر، پاییز، آلودگی هوا و انگشت اشاره به سوی سازمان حفاظت محیط زیست
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- پرندگان در ادبیات آسمان آبی (بخش یک) ... فریبا کلانتر
***********************************************
بولتن خبری آبان 1396 (شماره سی و پنج) دفتر آموزش محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- آبان، تغییر اقلیم و زلزله
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش آموزش ضمن خدمت
4- نماد پرنده و پرواز (بخش دهم) ... فریبا کلانتر
***********************************************
بولتن خبری مهر 1396 (شماره سی و چهار) دفتر آموزش محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- مهر ماه و روز ملی کودک و محیط زیست
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش آموزش ضمن خدمت
4- نماد پرنده و پرواز (بخش نهم) ... فریبا کلانتر
***********************************************
بولتن خبری شهریور 1396 (شماره سی و سه) دفتر آموزش محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:

1- شهریور، پایان فراغت و مهر، آغاز کار و تلاش
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش آموزش ضمن خدمت
4- نماد پرنده و پرواز (بخش هشتم) ... فریبا کلانتر

 
***********************************************
بولتن خبری مرداد 1396 (شماره سی و دو) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- مرداد و روز ملی محیط بان ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش آموزش ضمن خدمت
4- نماد پرنده و پرواز (بخش هفتم) ... فریبا کلانتر

 
***********************************************
بولتن خبری تیر 1396 (شماره سی و یک) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- ضرورت مشارکت مردم در حفظ محیط زیست ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش آموزش ضمن خدمت
4- آنچه باید در آن تامل کرد ... رقیه عباسی
5- نماد پرنده و پرواز (بخش ششم) ... فریبا کلانتر
6- عناوین خبری فعالیت های دفتر پؤوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
***********************************************
بولتن خبری خرداد 1396 (شماره سی) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- خرداد و محیط زیست 1396 ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش آموزش ضمن خدمت
4- گروه فناوری آموزشی و چاپ و نشر
5- نماد پرنده و پرواز (بخش پنجم) ... فریبا کلانتر
6- عناوین خبری فعالیت های دفتر پؤوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
***********************************************
بولتن خبری فروردین و اردیبهشت 1396 (شماره بیست و نه) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- دفتر آموزش و سال 1396 ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش آموزش ضمن خدمت
4- نماد پرنده و پرواز (بخش چهارم) ... فریبا کلانتر
***********************************************
بولتن خبری بهمن و اسفند 1395 (شماره بیست و هشت) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- بوی بهار ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزش و چاپ و نشر
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- نماد پرنده و پرواز (بخش سوم) ... فریبا کلانتر
6- عناوین خبری فعالیت های دفتر پؤوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
***********************************************
بولتن خبری دی ماه 1395 (شماره بیست و هفت) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- دی ماه و روز ملی هوای پاک ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش آموزش ضمن خدمت
4- نماد پرنده و پرواز (بخش دوم) ... فریبا کلانتر
5- عناوین خبری فعالیت های دفتر پؤوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
***********************************************
بولتن خبری آذر ماه 1395 (شماره بیست و شش) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش 
1- پژوهش برای آموزش محیط زیست ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- نماد پرنده و پرواز ... فریبا کلانتر
6- عناوین خبری فعالیت های دفتر پؤوهش و توسعه فناوری های محیط زیست

*************************************************
بولتن خبری آبان ماه 1395 (شماره بیست و پنج) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش 
1- به نام بهترین سرآغاز ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3-بخش آموزش ضمن خدمت
(14 آذر95)
*****************************************
بولتن خبری مهرماه 1395 (شماره بیست و چهار) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش 
1- مهر محیط زیست ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
4-بخش آموزش ضمن خدمت
(10 آبان95)
بولتن خبری شهریورماه 1395 (شماره بیست و سه) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش 
1- گامی نو در همکاری های فرابخشی آموزش محیط زیست ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
4-بخش آموزش ضمن خدمت
5- 26 شهریور 1395 روز جهانی لایه ازون: چتری برای عشق ورزیدن
6- حبیب حسنوند قهرمان کاتای جهان شد
(11 مهر95)
**********************************************
بولتن خبری مردادماه 1395 (شماره بیست و دو) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش 
1- ضرورت توسعه آموزش مجازی ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
4-بخش آموزش ضمن خدمت

* اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
5- عناوین خبری فعالیت های دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
(14 شهریور 95)

**********************************************
بولتن خبری تیرماه 1395 (شماره بیست و یک) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش 
1- آموزش محیط زیست ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3-بخش آموزش ضمن خدمت

* اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
4- عناوین خبری فعالیت های دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
(13 مرداد 95)

**********************************************
بولتن خبری خرداد ماه 1395 (شماره بیست) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- فرهنگ یادگیری ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3-بخش آموزش ضمن خدمت
4- روز جهانی اقیانوس ها و مقابله با بیابانزایی .... مجید دکامین
5- نجات درختان با سنگ... رقیه عباسی رستمی
6-به بهانه هفته محیط زیست با محیط زیست ... فریبا کلانتر
7- سمفونی تاریخ و هنر در دل طبیعت ... فریبا سلیمی

(20 تیر 95)
**********************************************
بولتن خبری اردیبهشت ماه 1395 (شماره نوزده) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- آموزش محیط زیست بستری مناسب برای تحقق توسعه پایدار 
... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3-بخش آموزش ضمن خدمت
4- اینفوگراف های محیط زیستی .... مجید دکامین
5- گزارشی در خصوص کمپین وحشی شدن برای زندگی در روز جهانی محیط زیست 2016 ... مجید دکامین

*اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
6- عناوین خبری فعالیت های دفتر پژوهش و فناوری های محیط زیست
 
(9 خرداد 95)
**********************************************
بولتن خبری فروردین ماه 1395 (شماره هجده) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- تقویت و توسعه جایگاه آموزش محیط زیست 
... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
4-بخش آموزش ضمن خدمت
5- اینفوگراف های محیط زیستی .... مجید دکامین


(26 اردیبهشت 95)

 
**********************************************
بولتن خبری بهمن ماه 1394 (شماره هفده) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش
1- آغازی در پایان!
...
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4-بخش آموزش ضمن خدمت
5- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش
6- به بهانه اکران مادر کشی در در پردیسان: پیام های مادرکشی فراتر از سدسازی است... علی بابازاده


* اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
7- عناوین خبری فعالیت های دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست

(15 اسفند 94)

 
**********************************************
بولتن خبری دی ماه 1394 (شماره شانزده) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- سه شنبه های بدون خودرو!
... محمد درویش
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4-بخش آموزش ضمن خدمت
5- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- هسته های مشورتی
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی
8- فهم ماهیت اخلاق حرفه ای
9- نخستین هم اندیشی مدیران سابق آموزش سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد
10- آموزش وضعیت حال حاضر محیط زیست برای دانشجویان نجوم


* اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
11- عناوین خبری فعالیت های دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
12- شرکت ها و موسسات دانش بنیان ... مهدیه جعفری
(6 بهمن 94)

 
**********************************************
بولتن خبری آذرماه 1394 (شماره پانزده) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از  اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- خطر شیرینی که کام مان را تلخ می کند!
... محمد درویش
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4-بخش آموزش ضمن خدمت
5- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- هسته های مشورتی
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی
8- در حاشیه!!!
 

* اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
9- عناوین خبری فعالیت های دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست

 
**********************************************
بولتن خبری آبان ماه 1394 (شماره چهارده) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- گام بلند به سوی انسجام واقعی!
... محمد درویش
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4-بخش آموزش ضمن خدمت
5- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- هسته های مشورتی
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی
8- در حاشیه!!!


*اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
9- عناوین خبری فعالیت های دفتر پژوهش و فناوری های محیط زیست
(به روز شده در 2 آذر 94)
*********************************************************************
بولتن خبری مهرماه 1394 (شماره سیزده) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- مدارس جم: یک گام به عقب، دو گام به جلو!
... محمد درویش
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4-بخش آموزش ضمن خدمت
5- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- فعالیت های پژوهشی
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی
8- در حاشیه!!!


*اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
9- عناوین خبری فعالیت های دفتر پژوهش و فناوری های محیط زیست
(به روز شده در 4 آبان 94)
*********************************************************************
بولتن خبری شهریورماه 1394 (شماره دوازده) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- آن پنج نفر! 
... محمد درویش
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4-بخش آموزش ضمن خدمت
5- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- بخش پژوهش
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی
8- در حاشیه!!!


*اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
9- عناوین خبری فعالیت های دفتر پژوهش و فناوری های محیط زیست
*اهم اخبار دفتر آمار و فناوری اطلاعات
10-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر آمار و فناوری اطلاعات
(به روز شده در 7 مهر 94)
*********************************************************************
بولتن خبری مرداد ماه 1394 (شماره یازده) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- خواستن توانستن است! 
... محمد درویش
2- گروه آموزش همگانی
3- گروه مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4- گروه آموزش ضمن خدمت
5- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی
7- در حاشیه!!!


*اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
8- عناوین خبری فعالیت های دفتر پژوهش و فناوری های محیط زیست
*اهم اخبار دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست
9-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست
(به روز شده در 8 شهریور 94)
*********************************************************************
بولتن خبری تیر ماه 1394 (شماره ده) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- امیدها و بیم ها در تیرماه 1394
... محمد درویش
2- گروه آموزش همگانی
3- گروه مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4- گروه آموزش ضمن خدمت
5- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- هسته های مشورتی
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی
8- در حاشیه!!!
9- پنجمین نشست اندیشکده بزرگان محیط زیست ایران تشکیل شد


*بخش مطالب محیط زیستی
10-از عصیانگری در علم اکولوژی تا عدم تناسب میان دخل و خرج از سرمایه ای به نام محیط زیست… فریبا کلانتر

*اهم اخبار دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست
11-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست
(به روز شده در 7 مرداد 94)
*********************************************************************
بولتن خبری خرداد ماه 1394 (شماره نه) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- سفر به آمادای و شگردهای راسل
... محمد درویش
2- گروه آموزش همگانی
3- گروه مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4- گروه آموزش ضمن خدمت
5- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- هسته های مشورتی 
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی
8- در حاشیه!!!
9- سومین و چهارمین نشست اندیشکده بزرگان محیط زیست ایران برگزار شد


*بخش مطالب محیط زیستی
10-جشنواره های محیط زیستی دانش آموزی، گامی آغازین برای حفظ محیط زیست… رقیه عباسی رستمی

*اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
11-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر پژوهش و توسعه فناوری‌های محیط زیست
(به روز شده در 3 تیر 94)
*********************************************************************
بولتن خبری اردیبهشت ماه 1394 (شماره هشت) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- مهران دوستی، سیگار و نشان سبز کتاب خوان
... محمد درویش
2- گروه آموزش همگانی
3- گروه مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4- گروه آموزش ضمن خدمت
5- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- بخش پژوهش
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی
8- در حاشیه!!!
9- دومین نشست اندیشکده بزرگان محیط زیست ایران برگزار شد


*بخش مطالب محیط زیستی
10-پیش بینی آوارگی آب در ایران… مجید دکامین

*اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
11-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر پژوهش و توسعه فناوری‌های محیط زیست

*اهم اخبار دفتر آمار و فناوری اطلاعات
12-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر آمار و فناوری اطلاعات

(به روز شده در 5 خرداد 94)
*********************************************************************
بولتن خبری فروردین ماه 1394 (شماره هفت) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است


در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- سخن ماه فروردین 1394
... محمد درویش
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- بخش پژوهش
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی
8- در حاشیه!!!
9- برنامه کتابخوانی یک وظیفه اداری!؟
10- چالش عدم تأمین اعتبار رسیدن به اهداف آموزشی
11- نمایشگاه محیط زیستی مجتمع آموزشی سوده


*بخش مقالات
12-توسعه سرمایه های اجتماعی زمینه ساز کارآمدی دولت و تحقق توسعه پایدار… فاطمه آرتا 
*اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
13-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر پژوهش و توسعه فناوری‌های محیط زیست
*اهم اخبار دفتر آمار و فناوری اطلاعات
14-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر آمار و فناوری اطلاعات

(به روز شده در 7 اردیبهشت 94)
*********************************************************************
بولتن خبری اسفند ماه (شماره شش) دفتر آموزش و مشارکت مردمی به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است
 
در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1- به استقبال بهار برویم
... محمد درویش
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- بخش پژوهش
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی


*بخش مقالات
8-هنر در خدمت محیط زیست ... فریبا سلیمی
9- ضرورت تشکیل شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیستی… رعنا محمدی

*اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
10-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر پژوهش و توسعه فناوری‌های محیط زیست
*اهم اخبار توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست
11-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست
*اهم اخبار دفتر آمار و فناوری اطلاعات
12-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر آمار و فناوری اطلاعات

(به روز شده در 27 اسفند 93)
*********************************************************************
بولتن خبری بهمن ماه (شماره پنج) دفتر آموزش و مشارکت مردمی به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است
 
در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش و مشارکت مردمی
1-
آیا اکولوژی، علم عصیان‌گر است؟... محمد درویش
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش مشارکت مردمی و سرمایه های اجتماعی
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- فناوری آموزشی و چاپ و نشر
6- بخش پژوهش
7- عملکرد مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی


*بخش مقالات
8-آموزش کارکنان ، باید ها و نبایدها ... محمدرضا رمضان نیا
9-نقش کتاب و کتابخوانی در ترویج فرهنگ محیط زیستیرقیه عباسی رستمی


*اهم اخبار دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
10-عناوین خبری فعالیت‌های دفتر پژوهش و توسعه فناوری‌های محیط زیست
(به روز شده در 5 اسفند 93)
*********************************************************************
بيشتر